Drenaż – czy wymaga pozwolenia?


Co to właściwie jest drenaż? W dużym skrócie można powiedzieć, że powodem dla którego się go wykonuje jest regulowanie stosunków wodnych. Wiosna to czas roztopów, które w połączeniu z deszczem mogą doprowadzić do podmakania posesji, a nawet powodzi. W sytuacji gdy budynki są zlokalizowane na tak zwanych terenach nieprzepuszczalnych, np. glinie, naturalne odprowadzanie wody jest bardzo utrudnione. W takich przypadkach wykonywanie drenażu opaskowego jest szczególnie zalecane. Jednak czy wymagane są specjalne pozwolenia? Czy można wykonać go bez zgody odpowiednich organów?

Podstawowe informacje o drenażu

Aby sprawdzić czy drenaż opaskowy wykonywany np. wokół domu jednorodzinnego wymaga pozwolenia, należy zagłębić się w przepisy prawa wodnego, a dokładniej w artykuł 16, podpunkt 65. Czytając prawo wodne dowiadujemy się, że drenaż jest urządzeniem wodnym.

  • W artykule 16 znajdują się informacje o rodzajach urządzeń wodnych. Dodatkowo, artykuł 389 prawa wodnego ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku reguluje, że „uzyskanie stosownej zgody wodnoprawnej wymaga również wykonywania urządzeń wodnych, tj. urządzeń służących do korzystania z wód lub kształtowania zasobów wodnych (por. art. 389 pkt 6 Prawa wodnego), przy czym do urządzeń takich należą m.in. ujęcia wód powierzchniowych oraz podziemnych, a także urządzenia służące do nawadniania upraw”.

  • Dalej dowiadujemy się że „ilekroć w ustawie jest mowa o urządzeniach wodnych – rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów”.

Na podstawie tych aktów prawnych okazuje się, że wybudowanie drenażu wymaga odpowiedniego zezwolenia.

W jaki sposób uzyskać pozwolenie na drenaż?

W przypadku drenażu wykonywanego wokół budynku mieszkalnego, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy wystosować odpowiednie pismo lub dostarczyć je samodzielnie. Właściwym organem do wydawania pozwoleń tego typu jest dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w skrócie PGWWP. Pisma należy kierować do regionalnych jednostek. Pozwolenie na drenaż może być także wydawane przez Dyrektora Zarządu Zlewni. Aby znaleźć adres najbliżej jednostki trzeba wejść na stronę internetową Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Znajdziemy tam wszystkie niezbędne informację dotyczące m.in. uzyskania pozwolenia na wykonanie drenażu.

Uzyskanie pozwolenia na drenaż – ciąg dalszy

Kolejnym krokiem do otrzymania pozwolenia jest wniesienie opłaty. Zgodnie z artykułem 389 Prawa Wodnego, obecnie obowiązująca opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 230,05 złotych. Dodatkowo warto wiedzieć, że „jeżeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, które nie są tożsame rodzajowo, opłatę, o której mowa w ust. 3, mnoży się przez liczbę tych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 4601,08 zł.” Wiele osób zastanawia się również czy przed wykonaniem drenażu niezbędne jest pozwolenie budowlane. Odpowiedź jest krótka i brzmi nie.

Drenaż jest jednym z najefektywniejszych sposobów na utrzymanie tak zwanego suchego budynku. Zbyt wysoki poziom wilgoci w konsekwencji może doprowadzić do rozwoju pleśni i grzyba. Taka sytuacja zagraża nie tylko alergikom, ale również wszystkim osobom przebywającym w budynku. Pozbycie się wilgoci z domu jest kosztowne i czasochłonne, dlatego najlepszym sposobem jest zapobieganie zawilgoceniu. Drenażowe orurowanie to sprawdzony i przede wszystkim skuteczny sposób ochrony fundamentów przed wilgocią.