Z czego składają się roboty ziemne?


Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z budową dróg, linii kolejowych, zbiorników, tuneli, osiedli czy instalacją rurociągów, stałym elementem całego procesu są roboty ziemne. W swojej ofercie ma je praktycznie każda firma oferująca usługi budowlane i dysponująca odpowiednimi maszynami, przede wszystkim koparkami, spycharkami, zgarniarki i równiarkami. Głównym celem tego typu prac jest odpowiednie ukształtowanie terenu, zgodnie z dokumentacją projektową. Ten etap jest niezwykle ważny, gdyż sposób jego realizacji bezpośrednio przekłada się na sukces i sprawne wykonanie kolejnych części projektu. Jakie czynności są zaliczane do robót ziemnych i na czym polega cały proces?

Etap I – część przygotowawcza

Firmy budowlane, które zajmują się realizacją prac tego typu na samym początku muszą odpowiednio przygotować teren. Oznacza to usunięcie wszystkich elementów, które są niepotrzebne. Na tym etapie wykonuje się m.in. rozbiórki starych budynków lub innych konstrukcji znajdujących się w miejscu prowadzenia inwestycji. Niezbędnym krokiem będzie także przesunięcie w inne miejsce linii łącznościowych oraz energetycznych.

Roboty ziemne polegają również na pozbyciu się mało wartościowej zieleni. Mowa m.in. o krzewach, darninie oraz starych pniach. Warto zaznaczyć, że jeśli niektóre rośliny stanowią cenny i atrakcyjny dodatek można je pozostawić, o ile tylko ich obecność nie będzie kolidować z innymi czynnościami, które trzeba wykonać na terenie. Roboty ziemne wchodzące w zakres części przygotowawczej polegają też na usunięciu warstwy ziemi roślinnej i obniżeniu lustra wody gruntowej. Ostatnim krokiem może być wyznaczenie miejsca dalszych prac za pomocą słupków.

Etap II – część podstawowa

W tym przypadku prace są skupione na ukształtowaniu terenu poprzez wykonywanie wykopów oraz nasypów. W zależności od dokumentacji projektowej, jedne mogą mieć charakter stały, z kolei inne tymczasowy. Osoby pracujące na budowie wykorzystują maszyny, za pomocą których usuwają urobek i przenoszą go w odpowiednie miejsce.

W niektórych przypadkach, jeśli wykopy lub nasypy mają mieć charakter stały, konieczne jest umocnienie skarp. Ta czynność chroni przed przypadkowym osunięciem ziemi, co mogłoby być niebezpieczne dla pracowników. Roboty ziemne w części podstawowej polegają także na odwadnianiu wykopów. W tym celu konieczne jest wykopanie rowów, które odprowadzą deszczówkę poza teren gdzie prowadzi się prace. W jaki sposób wykonuje się wykopy?

  • Metoda czołowa – polega na wykorzystywaniu koparek, które są umieszczone na krawędzi wykopu lub dnie. Operator wykonuje wykopy na ustaloną głębokość i szerokość.

  • Metoda warstwowa – w tym przypadku potrzebna jest spycharka oraz zgarniarka. Pojazdy poruszają się po całej długości lub szerokości wykopu. Ich zadaniem jest zgarnięcie gruntu i odpychanie go na miejsce zwałki.

Etap III – część wykończeniowa

Końcowe roboty ziemne koncentrują się wokół ostatecznego ukształtowania terenu. Na tym etapie wykonuje się przede wszystkim profilowanie nasypów. Dokonuje się także wyrównania podłoża oraz samych skarp. Niezbędne jest ponadto przeprowadzenie prac ogrodowych. Co wchodzi w ich zakres? Pracownicy budowy są odpowiedzialni za ułożenie nowej warstwy ziemi roślinnej oraz darni. Bardzo często tworzy się elementy zaliczane do małej architektury ogrodowej.

Jedną z najbardziej istotnych kwestii podczas prac ziemnych jest uwzględnienie położenia wszelkich instalacji. W przeciwnym wypadku może dojść do ich naruszenia, czego skutkiem będzie konieczność przerwania robót.